Regulamin uczestnictwa w szkoleniach otwartych
firmy UNIKREATOR SP. Z O.O.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez UNIKREATOR SP. Z O.O., ul. Przędzalniana 14 lok. 2, 15-688 Białystok, NIP: 9662117125, KRS: 0000707210

1.2. Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:

Organizator – UNIKREATOR SP. Z O.O., ul. Przędzalniana 14 lok. 2,
15-688 Białystok, NIP: 9662117125, KRS: 0000707210

Szkolenie otwarte -szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia, organizowane zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie Organizatora https://unikreator.pl/ ,zwane dalej Szkoleniem.

Zgłaszający na szkolenie -osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie delegująca Uczestnika szkolenia, zwany dalej Zgłaszającym.

Uczestnik -osoba biorąca udział w szkoleniu,

Rezygnacja ze szkolenia -przesłanie informacji drogą elektroniczną (e-mail) przez Zgłaszającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu,

Zgłoszenie -wypełniony przez Zgłaszającego na szkolenie Formularz Zgłoszeniowy:

• znajdujący się w opisie wybranego szkolenia

• bądź formularz w formacie .doc lub .pdf-uzyskany bezpośrednio od pracownika UNIKREATOR SP. Z O.O., a następnie wypełniony i przesłany na biuro@unikreator.pl

2. Warunki realizacji szkoleń

2.1. Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych osób.

2.2. Szkolenia realizowane są zgodnie z programem zamieszczonym na stronie internetowej www.unikreator.pl, w zakładce „Szkolenia”

2.3. Koszt szkolenia podany jest na stronie internetowej www.unikreator.pl
i obejmuje:

• opiekę merytoryczną trenera,

• materiały szkoleniowe,

• certyfikat uczestnictwa.

2.4. W cenie Szkolenia nie są uwzględnione koszty dojazdu, noclegu oraz koszty parkingów.

3. UNIKREATOR SP. Z O.O. gwarantuje wysoką jakość organizowanych szkoleń. Jesteśmy zawsze otwarci na zgłaszane przez naszych uczestników uwagi oraz sugestie zarówno w trakcie szkolenia jak również po jego zakończeniu.

4. Zgłoszenie udziału w szkoleniach otwartych

4.1. Zgłoszenia udziału można dokonać poprzez Formularz Zgłoszeniowy na stronie internetowej Organizatora www.unikreator.pl .w zakładce „SZKOLENIA” znajdujący się w opisie wybranego szkolenia bądź poprzez formularz w formacie .doc lub .pdf uzyskany bezpośrednio od pracownika UNIKREATOR Sp.z o.o., a następnie wypełniony i przesłany na biuro@unikreator.pl

4.2. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego uczestnik szkolenia otrzymuje potwierdzenie udziału w szkoleniu pocztą elektroniczną.

4.3. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator szkolenia wystawia fakturę proforma w wysokości 100% całkowitego kosztu szkolenia.

4.4. Opłatę należy uiścić na następujący rachunek bankowy:

mBank S.A.

PL 21 1140 2004 0000 3502 7728 5686

4.6. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego i dokonaniu płatności uczestnik szkolenia otrzymuje potwierdzenie udziału w szkoleniu pocztą elektroniczną.

5. Zamknięcie zapisów lub odwołanie szkolenia

5.1. Realizator szkoleń otwartych zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dane szkolenie przekroczy maksymalną, dopuszczalną liczbę uczestników podaną w informacji o szkoleniu. Zgłoszenia uczestnictwa, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia otwartego w terminie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, jeżeli:

nie zostanie zapisana minimalna wymagana liczba uczestników,
z innych przyczyn organizacyjnych.

5.3. W przypadku, gdy szkolenie nie odbyło się z przyczyn Organizatora –Organizator wskaże kolejny możliwy termin szkolenia. Organizator poinformuje Zgłaszającego drogą elektroniczną (e-mail) o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.

6. Rezygnacja ze szkolenia

6.1. Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest drogą mailową -adres e-mail: biuro@unikreator.pl

6.2.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:

• do 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia

-Organizator zwraca 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w

szkoleniu,

• krótszym niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia -Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do poniesienia kosztów w wysokości wpłaconej przedpłaty.

6.3.Za termin wpłynięcia rezygnacji przyjmujemy datę skutecznego dostarczenia informacji Organizatorowi –od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7.30 –15.30. Odbiór rezygnacji musi zostać potwierdzony przez Organizatora.

6.4. Zgłoszony uczestnik, który w terminie podanym w punkcie 6.2 nie anulował uczestnictwa w szkoleniu, a był nieobecny, nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie.

6.5. Zakłada się, że Zgłaszający swój udział w szkoleniu wyznaczy na swoje miejsce innego uczestnika z zastrzeżeniem, że zostanie ten fakt zgłoszony minimum 24 godziny przed szkoleniem.

7. Dane osobowe

7.1. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator szkolenia.

7.2.Przesłanie Zgłoszenia wiąże się z obowiązkiem wyrażenia zgody przez Zgłaszającego lub Uczestnika na umieszczenie przesłanych danych osobowych w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie Uczestnik lub Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie niniejszych danych

osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi Zgłoszenia oraz realizacji szkolenia.

7.3. Organizator zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

7.4. Dane osobowe Uczestnika lub Zgłaszającego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności firmie zajmującej się wydrukiem certyfikatów dla Uczestników oraz przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

7.5. Baza danych osobowych Uczestników lub Zgłaszających podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7.6. Administratorem danych osobowych jest UNIKREATOR SP. z o.o., ul. Przędzalniana 14 lok. 2 w Białymstoku, który przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016 r. i jest niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych.

7.7. Uczestnikowi lub Zgłaszającemu przysługuje prawo wglądu do przesłanych danych i możliwość żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego o przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z RODO.

7.8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z usług świadczonych przez Organizatora.

8. Reklamacje

Reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej nie później niż 10 dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania, a następnie prześle uczestnikowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2019r. do odwołania.

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.